Przejdź do treści

ZASADY

GRY

I. Cele gry

 1. Popularyzacja oraz rozwijanie wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu technik orientacji w terenie, 1 pomocy, przetrwania w terenie oraz innych umiejętności przydatnych w działaniu indywidualnym i grupowym;
 2. Praktyczne ćwiczenie wiedzy i umiejętności z zakresu Edukacji dla bezpieczeństwa i pozostałej wiedzy pozwalającej na radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych;
 3. Nauka planowania i realizacji projektów oraz tworzenia i zarządzania zespołami;
 4. Przygotowanie uczestników gry do działań w ramach wolontariatu m.in. w ramach imprez masowych.

II. Czas i miejsce trwania

Gra toczy się od momentu rozpoczęcia do ostatniej chętnej osoby bez granic terytorialnych 😉

III. Założenia ogólne

Gra odbywa się w oparciu o zasady świata realnego. Poszczególne etapy gry stanowić będą symulowane sytuacje związane z możliwością wystąpienia zagrożeń w lokalnym otoczeniu.

IV. Uczestnicy – warunki udziału

Uczestnikiem gry może zostać w swojej kategorii każda zainteresowana osoba po ukończeniu :

 1. 11 – 14 lat – w formie gier i ćwiczeń, jako uczestnicy bierni lub czynni;
 2. 15 – 18 lat – w formie ćwiczeń i szkoleń jako uczestnicy czynni, pomagając przy prowadzeniu szkoleń i zarządzaniu zespołami;
 3. 18 lat i więcej – we wszystkich formach, jako uczestnicy czynni, planując i organizując działania oraz prowadząc szkolenia oraz zarządzając zespołami.
V. Postacie
 1. Każdy tworzy swoją postać. Postać może posiadać swój pseudonim. Po odbyciu szkolenia każdy otrzymuje swój identyfikator . Po obyciu pierwszej gry / biegu terenowego otrzymuje legitymację członkowską oraz plakietkę.

2. W zależności od zdobytej wiedzy i umiejętności – podobnie jak w grach komputerowych – każdy uzyskuje status postaci:

Postać bierna NPC – osoba znająca zasady gry, która ukończyła szkolenie podstawowe;

Postać aktywna – osoba, która ukończyła szkolenie podstawowe zakończone testem i certyfikatem;

Koordynator – osoba po kursie dowodzenia zakończonym certyfikatem – może prowadzić patrol (1+2) lub sekcję (dwa patrole);

Dowódca – osoba po kursie dowodzenia zakończonym certyfikatem – może prowadzić zespół lub oddział;

Komendant – osoba po kursie dowodzenia zakończonym certyfikatem – może prowadzić jednostki wyższego stopnia.

3. Postać dodatkowo może posiadać specjalizację. W ramach specjalizacji mogą powstawać zespoły – więcej w rozdziale Zespoły.

VI. Zasady indywidualne

 1. Grę każdy rozpoczyna osoba kursem podstawowym. Pozwala to graczowi na udział w organizowanych symulacjach, grach terenowych itp.

2. Chcąc zostać graczem czynnym gracz musi wziąć udział w biegu sprawnościowym, będącym sprawdzeniem jego wiedzy i umiejętności. Zakres kursu i testu jest zatwierdzony przez Instytut Bezpieczeństwa Społecznego. Po jego zaliczeniu gracz otrzymuje plakietkę Kręgu oraz legitymację członkowską z unikalnym numerem.

3. Gracz czynny może tworzyć swój zespół w miejscu działania (szkoła, fundacja lub stowarzyszenie, lokalna społeczność) i brać wraz z nim udział w wydarzeniach zespołowych. Tworzenie zespołów i ich prowadzenie opisuje rozdział Zespoły.

VII. Oddziały lokalne

 1. Poziom zakłada tworzenie oddziałów w lokalnych społecznościach.

2. Oddziały mogą działać jako ogólne lub specjalistyczne.

PATROL – składa się z trzech osób – osoby wprowadzającej oraz dwóch osób w trakcie lub po odbyciu szkolenia podstawowego. Patrol może mieć przeszkolenie ogólne lub specjalistyczne (np. w zakresie 1 pomocy).

SEKCJA – składa się minimum z dwóch patroli prowadzonych przez Koordynatora Sekcji.

Koordynator – odpowiada za koordynację działań Patroli zarówno podczas działań lokalnych i ćwiczeń jak i podczas Zawodów.

ZESPÓŁ – składa się minimum dwóch sekcji prowadzonych przez Dowódcę Zespołu.

Dowódca – Odpowiada za rekrutację i szkolenie członków Oddziału.

ODDZIAŁ – składa się minimum z dwóch zespołów, na jego czele stoi Komendant Oddziału.

Komendant – reprezentuje Oddział i odpowiada za planowanie i realizację zadań.

ZESPÓŁILOŚĆ OSÓB (minimum)STOPIEŃZASIĘG
Patrol1 + 2Lokalny
Sekcja1 + 6Lokalny
Zespół1 + 14Lokalny
Oddział1 + 30Lokalny

VII. Zespoły

 1. Zespół zakłada łączenie i wspieranie oddziałów, które powstały w lokalnych społecznościach.

2. Awans uczestnika gry i możliwość tworzenia jednostek o większym potencjale pojawia się w momencie łączenia Oddziałów z dwóch lub więcej lokalizacji.

ZESPÓŁ ILOŚĆ OSÓBSTOPIEŃZASIĘG
Dzielnica / Gmina
Miasto / Powiat
Województwo
Grupa

Zespoły Wsparcia – W PRZYGOTOWANIU

Osoby tworzące i uczestniczące w zespołach wsparcia otrzymują stopnie sztabowe.

RODZAJBCD
Dowództwo
Sztab
Sąd Koleżeński
Archiwalia
Kapituła Zielonego Talizmanu
Zespół Medyczny
Zespół Zwiadu
Zespół Kwatermistrzowski
Zespół Technologiczny
Zespół Szkoleń

Postanowienia końcowe

W przygotowaniu.

Zaczynamy? Zarejestruj się >>>